Matrimoni

Publicazion di Matrimoni

Termins de Publicazion (8 dîs + 3)

Passât il termin de Publicazion, par i matrimonis di celebrâ in forme religjose, l'Ufici al rilassarà:

  • certificât di eseguidis publicazions par il Predi;
  • autorizazion par il Ministri di Cult.

I spôs che a intindin celebrâ il matrimoni con rît civîl intun altri Comun e an di presentâ aposite domande al Sindic (in bol) cun tant motivazion. La deleghe a vegnarà rilassade al Sindac dal Comun sielzût par la celebrazion, a publicazion avignude.

Il matrimoni al varà di jessi celebrât dentri di 180 dîs a partî al ottâf dî di publicazion.

 

Celebrazion dal Matrimoni Civîl